Splošni pogoji uporabe


Splošni pogoji in politika zasebnosti
Društva za športno rekreacijo, turizem in prosti čas P.O.T.

I. Uvodne določbe
(1) Splošni pogodbeni pogoji (splošni pogoji) Društva za športno rekreacijo, turizem in prosti čas P.O.T. (v nadaljevanju: Društvo POT) so sestavni del ponudb in pogodb o udeležbi na programih Društva POT: praksah joge, joga oddihih, učiteljskih tečajih, dogodkih in delavnicah, sklenjenih med Društvom za športno rekreacijo, turizem in prosti čas P.O.T. (v nadaljevanju: Društvo POT) in stranko.

(2) Podatki o ponudniku storitev so sledeči:
– Družba: Društvo za športno rekreacijo, turizem in prosti čas P.O.T. (Društvo POT)
– Sedež: Majde Vrhovnikove 12, 1000 Ljubljana
– Matična številka: 2377225
– Davčna številka: 93338481
– Spletni naslov: www.potjoge.si
– Elektronska pošta: info@potjoge.si
– Telefon: 031821246

(3) Stranka je glede na splošne pogoje praktikant/ka joge.
(4) Navedeni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med družbo in stranko.
(5) Stranka izrecno soglaša s temi splošnimi pogoji in se z njimi popolnoma strinja s tem, ko s Društvom POT vstopi v pravno poslovno razmerje. Za pravno razmerje med stranko in Društvom POT se uporabljajo pogodba in splošni pogoji Društva POT.
(6) Pravno poslovno razmerje nastane s sprejemom ponudbe, sprejemom predračuna ali s sklenitvijo pogodbe.
(7) Splošni pogoji poslovanja Društva POT so objavljeni na spletni strani www.potjoge.si in se v fizični obliki hranijo na sedežu družbe. Stranka lahko do splošnih pogojev tako nemoteno dostopa. Na splošne pogoje je tudi opozorjena z besedilom same pogodbe. Ob sklenitvi pogodbe jo Društvo POT na njih tudi izrecno opozori. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.
(8) V kolikor stranka z Društvom POT v posebni pogodbi sprejme pogoje, ki se ne skladajo s splošnimi pogoji poslovanja, se v razmerju med stranko in Društvom POT uporabijo individualno določeni pogoji.

II. Predmet pogodbe
(1) Predmet pogodbe je udeležba na programih Društva POT.

III. Cene storitev
(1) Cena storitev se določi skladno s cenikom družbe. Če je v pogodbi dogovorjen poseben dogovor o plačilu, se v razmerju do stranke uporabi slednji.
(2) Če stranka zamuja s plačilom, lahko družba zaračuna zakonske zamudne obresti in stroške izterjave. Ti stroški niso vključeni v izvršilne stroške morebitnih sodnih postopkov.

IV. Obveznosti stranke
Stranka ima obveznost:
– plačati obveznosti v dogovorjenem roku,
– svoje plačilo poravnati na TRR SI56 6100 0001 4584 782,
– izpolniti prijavnico z izjavo o svojem zdravstvenem stanju,
– se udeležiti izbranih vodenih praks in se obnašati skladno z jogijskimi vrednotami etike in morale.

V. Obveznosti Društva POT
Društvo POT se zavezuje, da bo:
– varovalo zasebne podatke stranke v skladu z veljavno zakonodajo in politiko zasebnosti (poglavje Politika zasebnosti v Splošnih pogojih poslovanja),
– nudilo stranki možnost dostopa do naslednjih informacij: kontaktni podatki o družbi (ime, sedež, davčna, matična številka, telefon, e-pošta), podatke o storitvah, časovni veljavnosti ponudbe in cenah storitev,
– sporočalo morebitne spremembe o izvajanju programov,
– poslovalo v skladu z načelom dobre vere in poštenosti.

VI. Obdelava osebnih podatkov
(1) Informacije so namenjene strankam in prijavljenim na e-novice, kot to zahteva 13. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
(2) Upravljavec zbirke osebnih podatkov je Društvo POT, Majde Vrhovnikove 12, Ljubljana, info@potjoge.si, 031821246.
(3) Namen obdelave osebnih podatkov je za potrebe udeležbe na programih, članstva v Društvu POT.
(4) Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
(5) Uporabniki ali kategorije uporabnikov: osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam ali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
(6) Obdobje hrambe osebnih podatkov: hramba do preklica privolitve oziroma deset let od nepodaljšanja članstva.
(7) Stranka lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov.
(8) Privolitev lahko stranka kadarkoli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.
(9) Pritožbo lahko stranka poda Infomacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, telefon: 012309730).
(10) Zagotovitev osebnih podatkov je zakonska obveznost stranke po določilih Zakona o društvih in Temeljnega akta Društva POT, v nasprotnem primeru ne more postati član društva.

VII. Obisk spletne strani
(1) Obvestilo o piškotkih je sestavni del obiska spletne strani. 

IV. Trajanje pogodbe
(1) Pogodba je sklenjena za določen čas, dogovorjen v pogodbi. Pogodba se lahko podaljša pisno.
(2) Ob prenehanju ali razvezi pogodbe prenehajo veljati pravice stranke do uporabe storitev Društva POT.

X. Odškodninska odgovornost
Društvo POT ne odgovarja za škodo zaradi razlogov na strani stranke, zaradi nepravilne izvedbe prakse v nasprotju z navodili učitelja, naključne poškodbe, poškodbe, ki so nastale zaradi predhodnega zdravstveega stanja stranke na katerege učitelj joge ni bil opzorjen.

XI. Končne določbe
(1) Društvo POT si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja spremeni. Objavljeni splošni pogoji veljajo od 1.1.2018 dalje do preklica ali spremembe.
(2) Spremembe splošnih pogojev se objavljajo na spletni strani Društva POT www.potjoge.si. Novi splošni pogoji v času trajanja pogodbenega razmerja za stranko veljajo le, če je stranka na njih izrecno opozorjena in poda pisno izjavo, da z njimi soglaša.

Društvo POT
Ljubljana, 1.1.2018